Tietosuojaseloste

Happy Thursday Oy: EU:n yleiseentietosuoja-asetukseen (2016/679) ja tietosuojalakiin (5.12.2018/1050) perustuvarekisteri- ja tietosuojaseloste
Laadittu 02.09.2022.

1.Rekisterinpitäjä
Happy Thursday Oy,
Y-TUNNUS: 3284975-4
Joensuunkatu 4,
24100 Salo

2. Rekisteristävastaava yhteyshenkilö
Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksienkäyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on toimitusjohtaja

Heidi Erha,
heidi@happy-thursday.com,
050 550 6605

3. Rekisterinnimi
Happy Thursday Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojenkäsittelyn oikeusperuste
Asiakasrekisterissä olevien henkilötietojenkäsittely perustuu yritysasiakkaiden ja kuluttaja-asiakkaidenasiakkuussuhteeseen Happy Thursday Oy:n kanssa.Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitoonja kehittämiseen, mukaan lukien asiakaspalautteet, asiakassuhdeviestintään,varausaikojen käsittelyyn ja palveluiden myyntiin ja toteutukseen.

5. Rekisterintietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero,sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite,tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuistapalveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen jatilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaanasiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojensäännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muilletahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaankanssa.Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjäntoimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterinsuojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillärekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä,jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnuksetja salasanat. Rekisterin sisältävät järjestelmät on suojattu palomuurilla sekämuilla asiaankuuluvilla tekniikoilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriintallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista taipuutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestätallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisestirekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:ntietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeuspyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tullaunohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisentietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelynrajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisestirekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjäätodistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:ntietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Persoonalliset kiintokalusteet arjen tarpeisiin
Persoonalliset kiinto-kalusteet arjen tarpeisiin
Varaa suunnitteluaika